Gracze »Antyintel
Antyintel
dywizja Octavia, miejsce 14
dywizja Corkes, miejsce 11
2020-09-07 / 2020-09-20 2020-09-21 / 2020-10-04 2020-10-05 / 2020-10-18 2020-10-19 / 2020-11-01 2020-11-02 / 2020-11-22 2020-11-16 / 2020-11-29 2020-11-30 / 2020-12-13 2020-12-14 / 2021-01-03 2021-01-04 / 2021-01-17 2021-01-18 / 2021-01-31 2021-02-01 / 2021-02-14 2021-02-15 / 2021-02-28 2021-03-01 / 2021-03-14 2021-03-01 / 2021-03-28
Antyintel vs. Hakate1337
h3dm1
1000
whitepill vs. Antyintel
mt_mp
500
Lanthan vs. Antyintel
nostalgia
-1100
Antyintel vs. Matrido
6lm10a
-2200
Antyintel vs. bloniek
6lm10a
-2100
Jajko vs. Antyintel
nostalgia
-3000
BielikBazuka vs. Antyintel
h3dm1
800
Antyintel vs. GALAXER00
h3dm1
800
LegPoks vs. Antyintel
6lm10a
-4700
Antyintel vs. Suonic
nostalgia
3100
Antyintel vs. Xeno[CV]
mt_mp
500
Antyintel vs. eurano
h3dm1
-500
Antyintel vs. chochla
6lm10a
-3200
Brak spotkania
2021-05-17 / 2021-05-30 2021-05-31 / 2021-06-13 2021-06-14 / 2021-06-27 2021-06-28 / 2021-07-11 2021-07-12 / 2021-07-25 2021-07-26 / 2021-08-08 2021-08-09 / 2021-08-22 2021-08-23 / 2021-09-05 2021-09-06 / 2021-09-19 2021-09-20 / 2021-10-03 2021-10-04 / 2021-10-17
-MSF- vs. Antyintel
nostalgia
-5500
Antyintel vs. DziowaniDziadzia
mt_fw
-6300
Antyintel vs. Terror Antiquus
nostalgia
3700
Valerin Bizonov vs. Antyintel
mt_andromeda
-900
Antyintel vs. Zwyrolek
h3dm1
800
OstelikS vs. Antyintel
h3dm1
-900
Antyintel vs. Mrkracy
6lm10a
-500
sergiobaramos vs. Antyintel Antyintel vs. KORONIARZ
6lm10a
-2900
javedin vs. Antyintel
h3dm1
900
Antyintel vs. Aine
6lm10a
100