Gracze »fitzroy
fitzroy
dywizja Xeron, miejsce 1
2021-05-17 / 2021-05-30 2021-05-31 / 2021-06-13 2021-06-14 / 2021-06-27 2021-06-28 / 2021-07-11 2021-07-12 / 2021-07-25 2021-07-26 / 2021-08-08 2021-08-09 / 2021-08-22 2021-08-23 / 2021-09-05 2021-09-06 / 2021-09-19 2021-09-20 / 2021-10-03 2021-10-04 / 2021-10-17
fitzroy BartMc vs. fitzroy
h3dm1
1400
fitzroy vs. PrinceOfSilesi isenthor vs. fitzroy
nostalgia
-1100
fitzroy vs. adam1223
nostalgia
-4200
wiolettaVillas vs. fitzroy fitzroy vs. Ziniu Ciepel vs. fitzroy
h3dm1
-900
fitzroy vs. Trailblazer
h3dm1
-900
Bujal vs. fitzroy
h3dm1
1700
fitzroy vs. Kamgooner
nostalgia
-1400